A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Duy trì, phục dựng lễ hội truyền thống, thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển

Ngày 23/4, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển bền vững đất nước; trong đó phát triển con người là trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực. Do đó, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam nói chung, văn hóa và con người Bình Định nói riêng phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chiến lược, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó, tỉnh cần đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, con người trong sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững đất nước. Địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bình Định mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh văn hóa, con người địa phương đến bạn bè quốc tế; thu hút đầu tư, phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn; đồng thời, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

“Tỉnh chú trọng các chính sách đặc thù về văn hóa, nhất là trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; bảo vệ, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, chống hành vi tha hóa con người. Địa phương xây dựng môi trường văn hóa số gắn với kinh tế số, xã hội số và công dân số phù hợp với điều kiện thực tiễn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Phó Bí thư Thường trực Lê Kim Toàn lưu ý.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, văn hóa đã từng bước thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và con người Bình Định. Chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa ngày càng được nâng cao. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số, giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng được quan tâm thực hiện; nhất là công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nghệ thuật Tuồng, ca kịch bài Chòi, võ cổ truyền Bình Định. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn học, nghệ thuật... được quan tâm đầu tư, phát triển; góp phần quan trọng trong xây dựng văn hóa và phát triển con người Bình Định.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp. Các lễ hội truyền thống được duy trì, phục dựng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thu hút du khách, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển. Xây dựng văn hóa trong chính trị được Bình Định quan tâm thực hiện gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.../.

Sỹ Thắng


Tác giả: Nguyễn Sỹ Thắng
Nguồn:TTXVN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :