A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị được kiểm toán về việc triển khai Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020.

Văn bản nêu rõ, Quốc hội đã có Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020. Theo đó, Quốc hội đã đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong điều hành NSNN năm 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát.

Tuy nhiên, Quốc hội cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN năm 2020 như: Tỷ trọng thu ngân sách trung ương trong tổng thu NSNN có xu hướng giảm dần, hạn chế vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; lập dự toán thu tiền sử dụng đất còn thấp; lập kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN chưa sát, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư chậm, chưa phân bổ chi tiết ngay từ đầu năm, phân bổ chưa đúng quy định, chưa đúng thứ tự ưu tiên; còn trường hợp kê khai chưa chính xác các khoản thu tiền sử dụng đất, thu từ khai thác tài nguyên, khoáng sản, thu từ các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; vẫn còn tình trạng sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí, chi không đúng định mức, chế độ; có địa phương còn để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ bản; chi chuyển nguồn lớn; lập, thẩm định, trình quyết toán NSNN còn chậm so với thời hạn quy định...

Quốc hội đã giao Chính phủ kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các đề xuất, kiến nghị nêu trong Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; thực hiện kết luận, kiến nghị được nêu tại Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV về quyết toán NSNN năm 2020; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện khi quyết toán NSNN năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời tổng hợp báo cáo Quốc hội theo đúng thời hạn quy định, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị được kiểm toán tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác quyết toán NSNN, thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2020 và các năm trước nếu có và chưa thực hiện.

Trong đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lập, chấp hành, quyết toán NSNN theo đúng quy định pháp luật bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không thất thoát, lãng phí. Đồng thời, rà soát, có giải pháp khắc phục triệt để các sai phạm xảy ra trong quá trình lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN đã được nêu.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; bao gồm cả việc rà soát, xác định rõ lộ trình sửa đổi, bổ sung hoặc thay thé các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán kiến nghị. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật NSNN.

Đối với các kết luận, kiến nghị từ niên độ năm 2019 chưa thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị được kiểm toán xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; đồng thời, có giải pháp để thực hiện. Tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN niên độ năm 2020 và việc không triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ 2019 trở về trước theo Nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với thanh tra, kiểm tra, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng NSNN. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời ban hành Quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo đúng thẩm quyền, đảm bảo thời hạn quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Về báo cáo kết quả thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương nghiêm túc nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội, các nội dung kiến nghị của cơ quan kiểm toán và các cơ quan của Quốc hội và các kiến nghị của Bộ Tài chính nêu trên, tổ chức và triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Tài chính.

Trong đó, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến tài chính, ngân sách niên độ 2020 và các năm trước gửi về Bộ Tài chính cùng với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021; đồng thời tiếp tục cập nhật, báo cáo đến ngày 30/4/2023 để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

Trong quá trình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2020, các đơn vị được kiểm toán tiếp tục rà soát các kết luận, kiến nghị, những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước cùng với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021.

Đối với kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị về tài chính ngân sách từ năm 2019 trở về trước, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính. Với các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; đồng thời đề ra giải pháp để thực hiện gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị được kiểm toán rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách theo quy định.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị được kiểm toán báo cáo cụ thể về danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2020 và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc không triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ 2019 trở về trước theo Nghị quyết của Quốc hội gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Bộ Tài chính lưu ý, cơ quan có thẩm quyền khi duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc ngân sách cấp dưới phải theo đúng chế độ và thời gian quy định, đồng thời đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2020 và các năm trước chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị được kiểm toán phải nêu rõ lý do, biện pháp để xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị được kiểm toán chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :