A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán sẽ được giảm 50%

Căn cứ vào quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã xây dựng và lấy ý các bộ, cơ quan ngang bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Tại Dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu đối với 19 khoản lệ phí, 1 khoản phí trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, tổ chức, cá nhân sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu hiện hành được quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính đối với 19 khoản lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán như: cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán; cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đại chúng; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên.

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 điều chỉnh giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Thông tư số 14/2020/TT-BTC đã điều chỉnh giảm 10% đối với 3 dịch vụ chứng khoán bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; Giảm từ 15%-20% đối với dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh; Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Nhiều khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán sẽ được giảm 50%

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu với hàng loạt khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: Internet

Đồng thời, không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ chứng khoán gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc giảm giá dịch vụ chứng khoán, phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán trong bối cảnh hiện nay là hợp lý và cần thiết để hỗ trợ thị trường, góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư, phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 50% mức thu đối với phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch; phí quản lý quỹ mở, dự kiến từ 10 triệu đồng/năm/công ty, quỹ theo quy định hiện hành xuống còn 5 triệu đồng/năm/công ty, quỹ. Mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC. Theo Dự thảo Thông tư, mức phí, lệ phí nêu trên sẽ áp dụng từ khi Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.


Tác giả: Quang Huy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :